Reglementen

Lidmaatschap overeenkomst TV Abbekerk

Overeenkomst tussen twee partijen! Het lidmaatschap bij onze Tennisvereniging is op 'vrijwillige' basis. Lid zijn geeft bepaalde rechten, o.a. tennissen en daarnaast vanzelfsprekend enkele verplichtingen. Op de rechten zullen wij hier niet verder in gaan gelet op dat in de praktijk een ieder best voor zichzelf kan opkomen. Met de verplichtingen ligt het iets anders, namelijk: Het lidmaatschap ontstaat door aanmelding, met name door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier van onze vereniging. Hiermee geeft men te kennen dat men akkoord gaat met de volgende spelregels:

Baanreglement: Het baanreglementen hangt in de kantine. Wanneer de inhoud voor u niet voor zich spreekt, laat u dan informeren.

Contributie: Aan het begin van ieder jaar ontvangt ieder lid de nota, welke vervolgens voor een bepaalde datum voldaan dient te worden, meestal vóór 1 maart van dat jaar.

Afkoop vrijwilligerswerk: De leden die van de afkoop gebruik willen maken kunnen het contributiebedrag met € 50,- verhogen, de vereniging weet dan voor 1 maart wie wel of niet voor de afkoopregeling gekozen heeft. Door niet af te kopen verplicht men zich enig vrijwilligerswerk te leveren. Dit kan onder andere bestaan uit het vervullen van kantinediensten. Deze diensten worden ingepland en er wordt dan ook verwacht dat men op de geplande datum en tijd aanwezig is!

Kantineverbruiken: Dient contant afgerekend te worden.

Opzegging lidmaatschap: Bij niet tijdige opzegging, d.w.z. na 1 december, is men reglementair automatisch voor het komende jaar weer lid. Bedenk hierbij dat de Tennisvereniging in januari van ieder jaar een KNLTB nota ontvangt voor een bondsbijdrage op basis van de geregistreerde leden en niet in de laatste plaats het extra werk en veelal de discussies i.v.m. te late opzegging.

Baansleutel: Het is vanzelfsprekend dat na opzegging men zelf eind december of begin januari de baansleutel inlevert. 

Gaarne vragen wij uw aandacht voor bovenstaand en rekenen op uw medewerking!

 

Baanreglement

Tennisvereniging Abbekerk heeft een baanreglement waaraan ieder lid zich dient te houden. Het baanreglement is er om voor alle leden een vlot en efficiënt gebruik van de tennisbanen mogelijk te maken, zonder onnodige discussies. Stel je daarom op de hoogte van de inhoud van het baanreglement.

 1. Alleen leden die aan hun contributieverplichting hebben voldaan, hebben toegang tot de banen;
 2. De banen mogen alleen worden betreden met schoongeveegde tennisschoenen en het is verplicht tijdens het spelen tenniskleding te dragen;

 3. Een ieder is verplicht na het tennissen de baan te vegen;
 4. Voor het reserveren van een baan is men verplicht zijn spelerspas op het afhangbord aan te brengen.Speeltijd: men speelt 45 minuten inclusief het vegen van de baan;

 5. Men hangt de spelerspas op de juiste baan en op het juiste begin tijdstip;

 6. Na het vegen dient men de baan na 45 minuten direct te verlaten en plaats te maken voor leden die op de betreffende baan hebben "afgehangen";

 7. Alle leden hebben het recht om met een introducé te tennissen. Men is echter verplicht vooraf een introducélabel te kopen voor € 5, = welke een dagdeel (4 uur) geldig is, rnet inachtneming van punt 4;

 8. Niet leden (uitgezonderd introducés) mogen niet op de baan worden toegelaten;

 9. Jeugdtennis: In verband met de grote drukte tijdens avonden en weekends zijn ten opzichte van jeugdleden de volgende regels van kracht:

  • Jeugdleden van 16 en 17 jaar hebben dezelfde rechten als seniorleden;
  • Op elk tijdstip mogen zij tennissen als er geen seniorleden van de banen gebruik maken. Zodra er seniorleden te kennen geven te willen spelen dienen de jeugdleden de baan te verlaten. 

 10. Het is niet toegestaan dat een seniorlid met een jeugdlid tennist als er senioren staan te wachten om te kunnen spelen;

 11. Bij toernooien, competities en evenementen beslissen de wedstrijdcommissie en/of het bestuur over de beschikbaarheid van de banen voor recreanten;

 12. Men wordt verzocht erop attent te zijn dat vuil, dat om welke reden ook op de baan is gekomen, zo spoedig mogelijk verwijderd wordt. Hiervoor zijn bezems in het clubhuis aanwezig. Ook vragen wij de leden erop toe te zien dat het terras voor het clubhuis vrij blijft en niet benut wordt als fietsenstalling;

 13.  De laatste gebruiker van de baan dient het toegangshek op slot te doen;
 14. Het bestuur vertrouwt op een stipte naleving van dit reglement. Bij niet naleving wordt een notitie opgenomen in een logboek. Bij een herhaling van overtredingen kan schorsing, zowel als royering volgen.    

 

Huishoudelijk reglement

A.   RECHTEN en VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

Artikel 1
De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur en de beheerscommissie. Tenniskleding is op de baan voorgeschreven.

Artikel 2
Lid 1. De leden zijn verplicht adreswijzigingen ten spoedigste aan de secretaris op te geven. Zij zijn tevens verplicht de contributie en eventuele entreegelden en indien verschuldigd, de overige verplichtingen vóór 1 maart van ieder jaar te voldoen. Het opzeggen van het lidmaatschap dient men schriftelijk vóór 1 december bij de secretaris bekend te maken.

Lid 2. De senior-leden zijn verplicht tot het verrichten van maximaal drie kantinediensten in de periode van januari tot en met december. Leden die hieraan niet kunnen of willen voldoen, kunnen de kantinediensten afkopen. Leden die niet afkopen, krijgen per keer dat de kantinedienst niet wordt verricht een boete opgelegd.  De hoogte van de afkoopsom, alsmede de hoogte van de boete worden bij besluit van de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 3
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (géén bestuurs- en commissieverga­deringen) en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn.

B.   VERGADERINGEN

Artikel 4
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 3 bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 5
Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van een uitnodiging per mail. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste 3 bestuursleden.

Artikel 6
Kandidaatstelling voor een, door de algemene vergadering, te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door 5 senior-leden, ereleden of leden van verdiensten. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt nadat het bestuur zich ervan heeft verge­wist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 7
Een besluit van een benoeming door de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrek­king hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig, met inachtneming van artikel 26 leden 9 en 10 van de statuten. Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is opgenomen of een zodanige benoemde is gekozen met minstens 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen - blanco stemmen daaronder niet inbegre­pen - en naar aanleiding van een voorstel dat, naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding der vereniging.

Artikel 8
De agenda der algemene ledenvergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel dat tenminste 7 dagen vóór de verzending van de uitnodiging door tenminste 5 leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 9
Alle op de agenda van de vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door tenminste 4 andere leden.      

C.   COMMISSIES

Artikel 10
De algemene vergadering kan één of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegd­heden van de bovengenoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde, commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen. 

D.   BESLUITVORMING

Artikel 11
Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 12
Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 13
In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts een persoon worden gekozen, die kandidaat gesteld is op de wijze als bij statuten en huishoudelijk reglement geregeld. Dit geldt niet voor de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij de statuten of het huishoudelijk reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemming wordt een voorstel als verworpen beschouwd.     

E.   BESTUUR

Artikel 14
De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van gemachtigden worden uitgeoefend, leder jaar treden 2 bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9 lid 10 van de statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende bestuursleden geschieden in de 1e algemene vergadering waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijdse vacature, treedt af op het tijdstip, waarop het lid dat hij vervangt volgens rooster had moeten aftreden.

Artikel 15
In de 1e vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vicevoorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer, door het bestuur uit zijn midden gekozen, leden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 16
Schade aan de vereniging of één harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid verhaald worden.

F.   VERPLICHTINGEN VAN HET BESTUUR

Artikel 17
Het bestuur is verplicht op overzichtelijk wijze een volledige administratie bij te houden van:

 • namen en adressen van de in artikel 4 der statuten bedoelde personen;
 • presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
 • de bezittingen en schulden van de vereniging.  Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan 1 jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen. Van de onder a. bedoelde administratie moet aan ieder lid, die daarom verzoekt, binnen 1 week inzage worden verstrekt.

G.   AANMELDINGSFORMULIER

Artikel 18
Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de statuten, dienen de volgende gegevens vermeld te worden: naam, voornamen, woonplaats, adres, emailadres, telefoonnummer, geboortejaar en -datum.

H.   SLOTBEPALINGEN

Artikel 19
Alle leden hebben inzage in de statuten en van dit reglement.

Artikel 20
Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 10 september 1984.

 

Afhangsysteem

leder lid van onze vereniging is in het bezit van een ledenpas, hetzij een officiële KNLTB pas, hetzij een door de vereniging verstrekte pas. Indien u van de tennisba­nen gebruik maakt, bent u verplicht deze pas op te hangen op het afhandbord. 

Het doel van het afhangsysteem is tweeledig: 

 1. ledere speler/speelster kan zien wanneer de baan vrijkomt;
 2. Iedereen weet wie op welke baan speelt.

N.B. Introducékaarten zijn verkrijgbaar bij het secretariaat. De kosten ervan zijn € 5,00 en voor dit bedrag kan men een dagdeel (4 uur) tennissen. Uiteraard alleen dan wanneer er geen clubaktiviteiten zijn en met inachtneming van het baanreglement. Bel voor een introducékaart met het secretariaat.

 

Preventiebeleid Tennisvereniging Abbekerk

Tennisvereniging Abbekerk hecht grote waarde aan een goede sfeer binnen de club, waar naast het presteren op alle niveaus alle ruimte is voor sociale contacten en gezelligheid. TV Abbekerk wil tevens een veilige vereniging zijn, waar iedereen zich thuis voelt op het park en met plezier zijn of haar sport beoefent. Binnen onze vereniging is geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. Wij hebben een open cultuur, waardoor we elkaar durven aanspreken als iemand zich op een grensoverschrijdende manier gedraagt. Denk aan pesten, seksuele intimidatie, beledigen, discriminatie of lichamelijke of verbale agressie.

 

Als er onverhoopt iets misgaat op dit gebied, weten wij hoe te handelen. TV Abbekerk heeft een preventie- en integriteitsbeleid om een zo veilig mogelijk sportklimaat te garanderen. Ons beleid is gebaseerd op de richtlijnen van het Centrum Veilige Sport Nederland van NOC*NSF en omvat:

• Doelen ten aanzien van de preventie van grensoverschrijdend gedrag.

• Gedragsregels tegen grensoverschrijdend gedrag voor trainers, begeleiders en andere vrijwilligers.

• Aannamebeleid voor nieuwe vrijwilligers.

• Vertrouwenscontactpersoon (VCP).

 

Doelen t.a.v. de preventie van grensoverschrijdend gedrag

• Het bestuur van TV Abbekerk wil dat iedereen weet wat onze visie is op de preventie van grensoverschrijdend gedrag én dat iedereen deze visie onderschrijft.

• Alle leden van TV Abbekerk zijn op de hoogte van ons preventie- en integriteitsbeleid.

• Leden vallen automatisch onder het tuchtrecht van de overkoepelende bond KNLTB.

 

Gedragsregels voor trainers, begeleiders en andere vrijwilligers

NOC*NSF heeft gedragsregels opgesteld om het risico van ongewenst gedrag in de relatie tussen sporter en trainer/begeleider/vrijwilliger te verkleinen. De gedragsregels fungeren tevens als toetssteen voor het gedrag van vrijwilligers en sporters in concrete situaties. Alle sportbonden, de KNLTB incluis, hebben deze regels overgenomen in hun tuchtrecht. TV Abbekerk onderschrijft deze gedragsregels en vraagt van alle leden en vrijwilligers dat zij hier bekend mee zijn én dat zij weten dat deze ook voor hen gelden. De gedragsregels voor alle trainers, begeleiders en vrijwilligers zijn:

• Zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

• De sporter niet bejegenen op een wijze die hem of haar in zijn waardigheid aantast én niet verder in het privéleven van de sporter doordringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

• Geen discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Geen onderscheid maken naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Niemand uitsluiten en tolerant zijn.

• Zich onthouden van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

• Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

• De sporter mag niet op een zodanige wijze worden aangeraakt dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

• Geen seksueel getinte verbale intimiteiten.

• Tijdens trainingen, wedstrijden, toernooien en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

• De plicht om de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

• De sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de trainer, begeleider of vrijwilliger aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

• Geen alcohol drinken of roken tijdens het coachen van jeugd. Afspraken maken met de jeugd om dit ook niet te doen.

• Er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels, zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

• In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, is het de verantwoordelijkheid van de begeleider/vrijwilliger om in de geest van de regels te handelen.

 

Aannamebeleid trainers, begeleiders en andere vrijwilligers

Zonder vrijwilligers heeft een sportvereniging – TV Abbekerk niet uitgezonderd – geen bestaansrecht. Iedereen die onze tennisclub een warm hart toedraagt, kan vrijwilliger worden. Om ervoor te zorgen dat we in de toekomst blijven werken met vrijwilligers met integere bedoelingen, dienen zij een korte procedure te doorlopen alvorens zij als vrijwilligers aan de slag kunnen. TV Abbekerk hanteert het onderstaande aannamebeleid voor nieuwe begeleiders/vrijwilligers om ernstige problemen te voorkomen:

• Kennismakingsgesprek met de nieuwe trainer, begeleider of andere vrijwilliger.

• Vragen naar de competenties. De vrijwilliger in spe moet op zijn beurt zorgvuldig en oprecht zijn bij het vermelden van de ervaring en functies. Alle relevante feiten moeten worden vermeld.

• Indien nodig, checken van de referenties van de aanstaande vrijwilliger.

• Aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag), indien nog niet in het bezit.

• De aspirant trainer, begeleider of andere vrijwilliger lid maken van de vereniging.

• De nieuwe vrijwilliger op de hoogste stellen van de gedragsregels binnen tennisvereniging Abbekerk.

 

Vertrouwenscontactpersoon van TV Abbekerk

TV Abbekerk heeft in de persoon van Marco Koppes een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aangesteld. Hij is het eerste aanspreekpunt binnen onze tennisvereniging voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand binnen de vereniging in vertrouwelijkheid over wil praten.

Heb je vragen over de manier van omgaan met elkaar binnen onze club? Of wil je een gesprek met de vertrouwenspersoon naar aanleiding van een concreet incident? Neem dan contact op met onze vertrouwenscontactpersoon. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan over:

• Pesten en gepest worden.

• De manier waarop je door een clubgenoot, trainer, begeleider of andere vrijwilliger wordt benaderd en/of aangeraakt, iets wat je als onprettig en ongepast ervaart.

• Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag door iemand binnen de tennisvereniging.

• De wijze waarop er met jouw kind wordt omgegaan binnen de club.

• De vraag of jouw gedrag als trainer, begeleider of vrijwilliger verstandig is (geweest).

• Dat iemand jou direct of indirect heeft beticht van ontoelaatbaar gedrag.

• Of jouw specifieke vraag of opmerking bij de vertrouwenspersoon op zijn plaats is.

Vertrouwenscontactpersoon Marco Koppes is telefonisch bereikbaar op 0229 – 582 791. Bij seksuele intimidatie, pesten of discriminatie kun je ook terecht bij het landelijk meldpunt van het NOC*NSF (0900 – 20 25 590). Dit telefoonnummer is dag en nacht bereikbaar, óók in de weekenden en tijdens feestdagen.

 
Kantinedienst
 1. Ben je verhinderd: regel met een andere lid van de lijst een vervanger;
 2. Kom je niet opdagen, dan moet je alsnog de afkoop betalen;
 3. Een kantinedienst duur 3 uur / leden zonder afkoop draaien minimaal 3 diensten per jaar;
 4. Als je dienst hebt mag je 1 consumptie per uur op kosten van de vereniging nuttigen;
 5. De laatst dienstdoende vrijwilliger wordt verzocht het papiergeld (>€10,00) in de kluis te deponeren.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 229 599 117

Adres

Plantsoenstraat 6
1657 EB Abbekerk

KVK-nummer

40624288